Lukijalta: Lautakunnan ja hallituksen välistä yhteistyötä tulisi tehostaa — ”Tieto ei kulje riittävästi ja asiat käsitellään moneen kertaan”, kirjoittavat Henna Hovi ja Matti Lindholm

Kouvolan kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on järjestää kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtia muun muassa varhaiskasvatuslain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja nuorisolain sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta toimivaltaan kuuluu päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista ja ohjata toimialan palveluita. Lisäksi lautakunnalta edellytetään myös kaupungin palvelujen kokonaisuuksien hallintaa ja niiden ymmärtämistä, keskittyen toki kasvatuksen ja opetuksen toimialaan.

Montako kertaa ja monessako paikassa asia tulee päättää samassa organisaatiossa?

Lautakunnassa käydään perusteellista ja syvällistä keskustelua esimerkiksi palveluiden kehittämisen tavoitteista ja suunnasta sekä toimialan suunnitelmien toimeenpanosta. Olemme pelkästään tämän vuoden aikana istuneet lautakunnan kokouksissa kymmeniä tunteja ja käyttäneet työskentelyyn ja asioihin perehtymiseen valtavasti aikaa.

Lautakunta on sitoutunut työskentelyyn. Kokouksissa on aina aikaa kuulla asiantuntijoita laajasti, tilaa kysyä ja vaihtaa mielipiteitä. Uskomme, että jokainen tuntee olevansa merkittävä osa päätöksentekoprosessia. Lautakuntatyöskentelyn vahvana tausta-ajatuksena onkin käsiteltävien asioiden syvällinen tunteminen, jonka kautta muodostuu sen hetkiseen parhaaseen tietoon nojaava näkemys. Tästä syystä puhutaan asiantuntijalautakunnasta.

Päätöksenteko-organisaatiossa hyvän yhteistyöhön edellytyksenä on selkeä työnjako lautakuntien, hallituksen ja valtuuston välillä. Tällä hetkellä näyttää sille, että päätöksentekoprosessissa on tehostamisen varaa. Tieto lautakunnan ja hallituksen välillä ei kulje riittävästi ja tästä syystä asiat käsitellään moneen kertaan.

Käytännössä asioiden tarpeeton päällekkäinen käsittely kuvaa toimielinten epäselviä valta- ja vastuusuhteita ja päätöksentekoprosessien epätarkoituksenmukaisuutta. Montako kertaa ja monessako paikassa asia tulee päättää samassa organisaatiossa? Hallituksen ja valtuuston välisen suhteen toimeenpanoprosessi lienee pääosin selkeä. Sen sijaa esimerkiksi lautakuntien ja hallituksen välisten asioiden edestakaisin vieminen ja kierrättäminen on tarpeetonta.

Hallituksen ja lautakunnan yhteistyötä tulisikin kehittää syvemmäksi. Yhteistyön muotoja voisivat olla hallituksen ja lautakunnan yhteiskokoukset, eri tyyppiset valmistelevat kokoukset ja iltakoulut. Tästä olisi taatusti hyötyä sekä toimialan että kaupungin kokonaiskehittämisen kannalta. Samalla voitaisiin edistää laajemmin myös eri toimielinten roolien ymmärrystä.

Yhteistyön kehittäminen ja päätöksenteon virtaviivaistaminen tulisi myös tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa ottaa prioriteettijärjestyksen kärkipäähän. Onko päätöksenteko nykymuodossaan riittävän nopeaa ja linjakasta ajoittain hektisissä talouden ja toiminnan muutoksissa?

Politiikan ei pidä soutaa vaan ohjata.

Henna Hovi (sd.), Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu
Matti Lindholm (kok.), Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu