Lukijalta: Vanhemmat tarvitsevat tukea, mutta myös työelämän ja asenteiden on muututtava

Suomalaisten vanhempien uupuminen puhuttaa. Myös Kouvolan Sanomien (19.12.) pääkirjoituksessa huomioitiin asian vakavuus, syntyvyyden lasku ja vanhempien kokemat paineet vanhemmuudesta.

Yhtenä syynä vanhempien uupumisen taustalla on yksilökeskeinen kulttuuri, jolla tarkoitetaan väljiä sosiaalisia verkkoja ja oletusta yksin pärjäämisestä. On selvää, että vanhemmat tarvitsevat tukea, mutta myös työelämän ja asenteiden on muututtava.

Nykyinen suomalainen perhevapaamalli ylläpitää työelämän ja hoivavastuun epätasa-arvoa. Äidit käyttävät yli 90 prosenttia vanhempainvapaista ja kotihoidontuesta, eikä malli tue riittävästi työn ja perheen joustavaa yhteensovittamista.

Perhevapaat ja työssäkäynti tuntuvat vastakkain asetelluilta. Työelämän perheystävällisyydessä on paljon kehitettävää. Tarvitsemme niin perhevapaamallin uudistuksen kuin myös yleisesti positiivista puhetta perheen ja työn yhteensovittamisesta.

Kun Suomessa äidit ovat pääsääntöisesti lasten kanssa kotona, esimerkiksi Ruotsissa isät käyttävät ahkerammin vanhempainvapaita ja tekevät osa-aikatöitä lasten ollessa pieniä. Meilläkin perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien välillä heijastuisi pidemmällä aikavälillä asenteisiin hoitovastuusta ja lisäisi tasa-arvoa niin työelämässä kuin laajemmin.

Erilaiset perhe- ja elämäntilanteet huomioon ottavat käytännöt työpaikalla parantavat henkilöstön hyvinvointia ja lisäävät motivoitumista työhön. Urasuuntautuneiden äitien verkosto Mothers in Business edistää perheystävällistä työkulttuuria valtakunnallisesti.

Paikallisyhdistyksemme Mothers in Business Kymenlaakso edistää yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin sekä Kinnon Talenttimagneetti-hankkeen kanssa perhemyönteisen työkulttuurin kehittämistä ja herättää keskustelua perhemyönteisyyden positiivisista vaikutuksista Kymenlaaksossa.

On selvää, että vanhempien jaksamisen tukemiseen tarvitaan monia eri tukitoimia, mutta myös työkulttuurin uudistuksia. Myös vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat arvokkaita. Näitä Mothers in Business tarjoaa jäsenilleen sekä vanhempainvapaan aikana että työelämään palattaessa.

Tiina Pönni,

Mothers in Business Kymenlaakso