Kouvolalainen eläintila valitti ympäristöpalveluista — Valituksen mukaan eläinsuojeluvalvontaa oli tehty epäpätevästi

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi vastauksessaan, että eläinsuojeluvalvonnassa on menetelty lakien mukaisesti.

Kouvolalainen eläintila on jättänyt valituksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle kaupungin ympäristöpalvelujen toiminnasta. Valitus koskee muutaman vuoden takaista ympäristöluvan hakemista ja eläinsuojeluvalvontaa.

Ympäristöluvan osalta eläintila otti yhteyttä viranomaiseen suunnitteluvaiheessa. Tuolloin ilmeni, että eläinsuojatoiminta halutaan sijoittaa pohjavesialueelle noin 40 metrin päähän lähimmästä asuinrakennuksesta.

Lautakunnan vastauksessa todetaan, että tuolloin asiakkaalle ilmoitettiin ympäristönsuojelulaissa olevasta pohjaveden pilaamiskiellosta ja sen vaikutuksesta lupaehtoihin, jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Vastauksessa todetaan lisäksi, että viranomaisen vastaus lupa-asian alustaviin tiedusteluihin ei voi olla lähtökohtaisesti ehdottoman kielteinen. Jokainen lupa-asia ratkaistaan vastauksen mukaan aina tapauskohtaisesti.

Kyseisen eläintilan kohdalla luvan myöntämisen edellytysten katsottiin täyttyvän hakemuksen päivittämisen ja lupaharkinnan myötä.

Eläinsuojeluvalvonnasta eläintilalla oli valituksessaan kolme vaatimusta.

Valituksen mukaan eläinsuojeluvalvontaa oli tehty epäpätevästi ja kaupungin on korvattava eläintilalle tarkastuksista aiheutuneet kustannukset. Lisäksi valituksessa katsottiin, että eläinsuojeluvalvonnassa on jaettu tietoa ulkopuolisille henkilöille.

Keskiviikkona asiaa käsitelleen rakennus- ja ympäristölautakunnan käsityksen mukaan eläinsuojeluvalvonnassa on menetelty lakien mukaan.

Lautakunta muistuttaa, että eläinsuojelupäätöksiin haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

— Rakennus- ja ympäristölautakunta ei näin ollen voi ottaa eläinsuojelupäätöksiin erikseen kantaa.

Lautakunta ei myöskään käsittele korvausvaatimuksia.

Tiedon jakamisesta ulkopuolisille lautakunta toteaa, että valvonnassa kerätyt havainnot ja muut tiedot ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan julkisia.

Uusimmat uutiset