Kouvola saa suojeluun 35,1 hehtaaria luontoa Korian Napalta ja Valkealasta — Kaupunki tienaa METSO-ohjelman kautta 132000 euroa

176,3 hehtaaria eli 4,5 prosenttia Kouvolan kaupungin omistamista metsistä on tällä hetkellä suojeltu. Kaupungingeodeetin mukaan Kouvolasta löytyy yhä kohteita, jotka kelpaisivat METSO-suojeluun.

Jussi Lopperi

Ponnintien suojelualueella on muun muassa kalliojyrkänne alusmetsineen.
Ponnintien suojelualueella on muun muassa kalliojyrkänne alusmetsineen.

Kouvolaan tulee yhteensä 35,1 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Alueet sijaitsevat Korialla Napan ja Keltin välissä lähellä Kymijokea sekä Valkealan Lappalanjärvellä ja Saarenmaalla Käyrälammella.

Kaupunki saa alueiden suojelusta korvausta yhteensä noin 132 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn kautta.

Kaakkois-Suomen ely-keskus teki Kouvolan kaupungille marraskuussa tarjouksen METSO-kohteiden perustamisesta kaupungin esittämille alueille. Tekninen lautakunta hyväksyi tarjouksen kokouksessaan tiistaina. Lopullisen päätöksen korvausten maksamisesta tekee ympäristöministeriö.

Valkealanrantaan perustetaan 2,1 hehtaarin, Lintukallioon 13,8 hehtaarin ja Kesärantaan 8,8 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue. Saarenmaalle on tulossa kaksi luonnonsuojelualuetta, jotka ovat kooltaan yhteensä noin 4 hehtaaria. Napalle on tulossa 2,1 hehtaarin ja 4,3 hehtaarin luonnonsuojelualueet.

Kouvola Kesärannan, Valkealanrannan ja Lintukallion suojelualueet-1.jpgSuvianoja Saarenmaa suojelualueet.jpg

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuutin mukaan suojeltavat METSO-kohteet ovat keskenään varsin erilaisia.

— Lappalan pohjoisrannan paikat ovat hienoja rantahietikoita, ja siellä on yksi edustava puronvarsirotko. Saarenmaalla on kallionaluslehtoa ja harvinainen luhtatyyppi.

Kouvolan kaupunki esitti alun perin suojeltavaksi noin 33 hehtaaria metsää. Ehdotuksen jälkeen kaupungille tuli tarve pienentää Kesärannan suojelurajausta 0,7 hehtaarilla.

— Tämä mahdollistaa yleiskaavan etenemisen myötä rakennuspaikan sijoittamisen sinne, Suoknuuti kertoo.

Hänen mukaansa rantayleiskaavassa on tarvetta lomarakennuspaikoille.

— Meillä on kyllä rakennusoikeutta, mutta ei paikkoja, mihin sijoittaa rakennuksia.

Suojelualueiden rajauksiin tuli muitakin tarkennuksia, joten lopulta suojeltava pinta-ala nousi yhteensä 35,1:een.

— Alkuperäisessä esityksessä oli yksi pieni laskuvirhe ja pinta-aloihin tuli tarkennuksia maastokatselmuksessa.

Jussi Lopperi

Kaupunki suojelee Napan ja Keltin välillä kaksi kohdetta, joista toinen on Kymijoen raviini ja toinen luonnontilaista lehtoa.
Kaupunki suojelee Napan ja Keltin välillä kaksi kohdetta, joista toinen on Kymijoen raviini ja toinen luonnontilaista lehtoa.

Suoknuutin mukaan kaupungilla on kattavaa metsätietoa maistaan. Lisäksi tieto potentiaalisista suojelukohteista karttuu kaavoituksen yhteydessä, kun kaupunki teettää luontoselvityksiä.

Kouvola omistaa noin 4 000 hehtaaria metsää, joista taajamametsää on 3 000 hehtaaria ja talousmetsää 1 000 hehtaaria.

Kaupungin metsistä suojelun piirissä on tällä hetkellä 176,3 hehtaaria eli 4,5 prosenttia. Kaikkiaan metsänkäsittelyn ulkopuolella 492,7 hehtaaria eli 12,5 prosenttia, kun mukaan lasketaan lisäksi erilaiset inventoidut metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt.

— Esimerkiksi puronvarsinotkot ovat jo valmiiksi suojeltuja luontotyyppejä. Ne pitää metsänhoitotoimenpiteissä muutenkin säästää.

Suoknuutin mukaan suojelu nostaa sellaisten alueiden statusta, jotka jätettäisiin muutenkin rauhaan omaehtoisella päätöksellä.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on kirjattu kaupungin ympäristöohjelmaan. Maapoliittisessa ohjelmassa Kouvola on asettanut tavoitteeksi suojelualueiden lisäämisen.

Suoknuutin mukaan Kouvolassa on vielä luontokohteita, jotka kelpaisivat suojeluun.

— Suurin osa meidän suojelluista tai suojelunarvoisista kohteista on taajamissa tai taajaman vieressä, jonne pääosa meidän metsäomaisuudesta sijoittuu nykyään muutenkin.

Nyt suojeluun hyväksyttyjen kohteiden lisäksi kaupunki on esittänyt Niivermäen luonnonsuojelualueen laajentamista 15 hehtaarilla, mutta siitä ei ole vielä tullut päätöstä ely-keskukselta.

NETTI - Niivermäen luonnonsuojelualueen laajennus-01.jpg

Suojelualueiden erityispiirteitä

Kymijoen raviini: Elinvoimainen liito-oravakanta, luonnontilainen kasvisto ja lahopuujatkumo.

Suvianoja: Luonnontilaisen lehdon tunnuslajeja, kuten kotkansiipeä ja hiirenporrasta.

Kesäranta: Pohjavesivaikutteinen noro lähiympäristöineen, alueella erittäin uhanalaista metsäkortekorpea. Valkealanranta ja

Lintukallio: Lehtoinen saarnimetsä, hiekkaranta, liito-oravalle sopivia metsiä.

Käyrälammen ranta-alue: Järeäpuustoista kuusivaltaista sekametsää. Saravaltaista luhtanevaa ja osin suomyrttiluhtaa.

Ponnintie: Järeäpuustoista luontaisesti uudistunutta sekametsää, jossa lahopuuta, jyrkänne alusmetsineen.

Luetuimmat