Kouvolalla ongelmia Kymsoten kanssa: Kymsotelta ei saa kuntakohtaista seurantatietoa toiminnasta ja taloudesta, kuntayhtymä romutti Kouvolan kehittämät asiakaslähtöiset toimintamallit, lastensuojelu on kuntayhtymällä, mutta ennaltaehkäisevää palvelua kaupungilla

Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointijohtajan antamat vastaukset Kouvolan tarkastuslautakunnan esittämiin huoliin.

Moises Garibay

Kouvolan Kotiharjussa toimiva Kotikallio on yksi Kymsoten omista lastensuojeluyksiköistä. Arkistokuva.
Kouvolan Kotiharjussa toimiva Kotikallio on yksi Kymsoten omista lastensuojeluyksiköistä. Arkistokuva.

Pysyvätkö Kouvolan sote-palvelujen kustannukset hallinnassa? Saako kaupunki Kymsotelle maksamilleen euroille vastinetta? Entä saako kaupunki vastinetta lastensuojelutyöstä maksamilleen euroille?

Muun muassa näihin kysymyksiin kaupunginhallitus vastasi maanantai-iltana ja lähettää ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kysymykset esitti Kouvolan tarkastuslautakunta vuoden 2019 arviointikertomuksessa.

"Neuvotteluvelvoitteet eivät ole toteutuneet sovitusti"

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu kirjoittaa vastineessa, Kymsotella on velvollisuus neuvotella neljännesvuosittain kuntayhtymän talouden ja toiminnan toteutumisesta. Lisäksi kuntayhtymällä ja omistajakunnilla on velvoite käydä vuoropuhelua, kun Kymsoten toiminnassa tai taloudessa on haasteita tai jäsenkuntien rahoitusosuuksien kustannukset muuttuvat merkittävästi.

Neuvotteluvelvoitteet eivät ole toteutuneet sovitusti, Kouvola ilmoitti kesäkuussa Kymsotelle antaessaan muiden kuntayhtymän kuntien kanssa omistajaohjausta.

Kumpu kertoo vastauksessaan ongelmista, joita kaupungilla on Kymsoten toiminnan ja vaikuttavuuden seurannassa sekä omistajaohjauksen toteutumisessa: Kuntayhtymän seurantajärjestelmä ei tuota kuntakohtaista tietoa toiminnan eikä talouden toteutumisesta. Tietoa ei saa myöskään siitä, miten Kymsote vastaa kouvolalaisten asiakastarpeeseen.

Kaupungin mukaan Kymsoten kustannuskehityksen vertaaminen muihin kuntayhtymiin on vaikeaa, koska osa kuntalaskutuksesta perustuu tuotehintoihin. Sosiaalipalvelut puolestaan ovat kiinteärahoitteisia. Lisäksi eri kuntayhtymien talouden kirjausten erilaisuus vaikeuttaa vertailua.Koska Kymsote aloitti perusterveydenhuollon tuotelaskutuksen vasta vuoden 2020 alussa, kustannuskehitystä ei voi verrata vuoden 2019 laskutukseen, Kumpu toteaa vastauksessaan.

"Lastensuojelussa jatkuvia henkilöstövaihdoksia"

Kouvola maksaa tänä vuonna Kymsotelle yhteensä 140 miljoonaa euroa sosiaalipalveluiden maksuosuutta. Summassa on mukana Kymsoten toteuttama lastensuojelu.

Kumpu ilmoittaa vastauksessaan suoraan, että "kuntayhtymän käynnistyminen vuoden 2019 alussa romutti Kouvolan aiemmin kehittämät monialaiset asiakaslähtöiset toimintamallit". Toiminnassa palattiin palvelulähtöiseen malliin.

– Työtä tehdään oman palvelun sekä vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. (...) Kymsoten johtaminen ei ole tukenut monialaista asiakaslähtöistä verkostotyötä vaan työn laatu tai toteutustapa on ollut työntekijästä riippuvaista.

Lisäksi Kymsoten lastensuojelussa on ollut jatkuvia henkilöstövaihdoksia ja vaikeuksia palkata kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä.

"Ilman yhteisiä tavoitteita tuhlataan resursseja"

Hyvinvointijohtaja toteaa, että lastensuojelun toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on vaikea arvioida erillään ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Kaupungin mielestä lapsiperheiden palveluiden pitäisi toimia saumattomista peruspalveluista erityispalveluihin ilman erillistä asiakkuuden määritelmää.

Lapset ja perheet saavat peruspalveluita esimerkiksi Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Kouluissa kaupunki antaa ennaltaehkäisevää palvelua, kuten psykososiaalista tukea. Lastensuojelu puolestaan on Kymsoten erityispalvelua.

– Mikäli nämä eri palvelut eivät toimi yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, tuhlataan resursseja ja toimet eivät vastaa asiakastarpeeseen, Kumpu kirjoittaa kaupungin vastineessa.

Kaupunginjohtaja vastaa omistajaohjauksesta

Kesäkuussa Kouvolan kaupunginvaltuusto pyysi kaupunginhallitusta vastaamaan tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin. Kysymyksistä kolme liittyi Kymsoten omistajaohjaukseen.

Hyvinvointijohtaja kirjoittaa vastineessa, että kaupunginjohtaja vastaa Kymsoten omistajaohjauksesta ja antaa sitä Kymsoten hallituksen kouvolalaisille edustajille. Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee annetun omistajaohjauksen kokouksissaan.