Kouvola hakee arviointipäällikköä nimettömällä työnhaulla – Haastatteluihin kutsutaan vain työansioiden ja koulutuksen perusteella

Anonyymillä rekrytoinnilla pyritään siihen, ettei esimerkiksi ikä, sukupuoli tai etninen tausta vaikuttaisi mielikuvaan hakijan pätevyydestä.

Anssi Hietamaa

Houkuttelevasta työhakemuksesta ei ole paljoa hyötyä anonyymissa rekrytoinnissa. Haastattelupäätöksiä tekeville näkyy vain työkokemus ja koulutus.
Houkuttelevasta työhakemuksesta ei ole paljoa hyötyä anonyymissa rekrytoinnissa. Haastattelupäätöksiä tekeville näkyy vain työkokemus ja koulutus.

Kouvolan kaupunki hakee vakituiseen virkaan arviointipäällikköä. Erityistä haussa on, että työnhausta vastaava valmistelutyöryhmä ei saa tietoonsa hakijasta kuin koulutus-, osaamis- ja työkokemustiedot ennen haastattelupäätöksen tekemistä.

Hakijan tunnistetiedot, kuten nimi, kuva, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumerot, sähköposti, osoitetiedot, asuinpaikkakunta ja äidinkieli tulevat työnhausta vastaaville henkilöille ilmi vasta päätöksen jälkeen.

Kouvolan henkilöstöjohtaja Päivi Karhu kertoo, että tällä rekrytointitavalla pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta, työelämän monimuotoisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Lisäksi työhönottotapa antaa Kouvolasta kuvaa modernina työnantajana.

– Julkisella puolella viranhaltijoiden hakuprosessit ovat läpinäkyviä jo lain määrääminä. Valintamenettelyssä tulee noudattaa viranhaltijalain säännöksiä. Lisäksi henkilön on täytettävä perustuslaissa säädetyt nimitysperusteet. Valintapäätös on myös perusteltava. Haastatteluihin pitää siis kutsua ansioituneimmat hakijat.

Ajatus anonyymistä työnhausta ei ole uusi Kouvolassa. Lokakuussa 2018 Kouvolan kaupunginhallitus linjasi valtuustoaloitteen pohjalta, että anonyymiä rekrytointia kokeillaan vuosina 2018–2019 muutamissa yksittäisissä työnhauissa.

Tuolloin Kouvolan käyttämässä Kuntarekry-palvelussa ei oltu huomioitu anonyymin rekrytoinnin mahdollisuutta. Tietojen käsin poistamisen arveltiin tuovan paljon lisätyötä saavutettavaan hyötyyn nähden.

Karhu arveleekin anonyymin haun toimivan parhaiten, kun haetaan täsmällisesti tiettyä osaajaa. Työpaikkoja, joihin tulee suuria hakemusmääriä anonyymi rekrytointi ei palvele, jollei työnhakujärjestelmä sitä selvästi tue.

– Perustietojen lisäksi myös työhakemuksen vapaasta tekstistä pitää peittää kaikki henkilöön viittaavat tiedot.

Kouvolan konsernipalveluihin haettiin viime vuonna controller täysin anonyymillä haulla.

–Sekä valinnan tehneet että hakijat antoivat hausta myönteistä palautetta. Karhu kertoo.

Kesäkuussa 2020 Kuntarekry-palveluun tuli uusi ominaisuus, joka mahdollistaa anonyymin rekrytoinnin. Nyt haussa oleva arviointipäällikön paikka on yhä osa anonyymin haun kokeilua Kouvolassa.

Kuntarekry-palvelussa nimettömyyttä voidaan hyödyntää ainoastaan kohdennetuissa rekrytoinneissa. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimet hakemukset ja sijaisrekrytoinnit eivät kuulu anonyymien työnhakujen piiriin. Anonyymia hakemusta ei voi jättää palveluun kellumaan odottamaan muita vastaavia tehtäviä.

Karhun mielestä työnhaku ilman tunnistetietoja on julkisellakin puolella hyvä työkalu muiden joukossa.

– Yleistyessään tämä varmasti lisäisi tasa-arvoa laajasti.

Suomessa lähinnä suuret kunnat ovat kokeilleet tai käyttävät anonyymiä työnhakua. Kansainvälisesti yksityisellä sektorilla tapa on yleistymässä ja esimerkiksi Ranskassa laki velvoittaa siihen yli 50 hengen yrityksissä.

Pähkinänkuoressa

Anonyymi rekrytointi

Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista on poistettu kaikki hakijan henkilöön viittaavat tiedot, kuten nimi, osoite, sukupuoli, ikä, siviilisääty, syntymäpaikka ja maa, kansalaisuus,äidinkieli, opiskelupaikkaan liittyvät tiedot sekä kuva.

Hakijoita arvioidaan vain hakijan osaamisen, tutkinnon, ammatin ja työkokemuksen perusteella.

Nimettömyys edesauttaa sellaisten henkilöiden pääsyä työhaastatteluun, jotka muuten karsiutuisivat mahdollisen syrjinnän perusteella.

Nimetön prosessi ulottuu ainoastaan haastatteluvaiheeseen saakka. Työhaastattelu ja valittavan henkilön rekrytointiprosessi suoritetaan loppuun normaaliin tapaan.

Haastattelussa arvioidaan hakijan henkilökohtaisten ja sosiaalisten ominaisuuksien sopivuus työtehtävää kohtaan.

Anonyymin työhaun tarkoituksena on antaa jokaiselle työnhakijalle yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi työhaastatteluun lähtökohdista ja taustasta huolimatta.

Työnantajalla on oikeus valita työntekijäksi parhaaksi katsomansa hakija, joka täyttää parhaiten tehtävään asetetut vaatimukset.

Valintaa tehdessä on otettava huomioon työntekijän valintaa koskevat lait.

Työnantajan on pyynnöstä kyettävä antamaan kirjallinen selvitys, jossa ilmenevät noudatetut valintaperusteet, valituksi tulleen koulutus, työ- ja muu kokemus sekä valintaan vaikuttaneet seikat.

Lähde: Anonyymi rekrytointi julkisella sektorilla (2017), Mari Yli-Kivistö